dù jīng mén sòng bié

渡荆门送别

作者:李白

拼音版、注音及读音

dù yuǎn jīng mén wài,lái cóng chǔ guó yóu。
渡远荆门外,来从楚国游。
shān suí píng yě jǐn,jiāng rù dà huāng liú。
山随平野尽,江入大荒流。
yuè xià fēi tiān jìng,yún shēng jié hǎi lóu。
月下飞天镜,云生结海楼。
réng lián gù xiāng shuǐ,wàn lǐ sòng xíng zhōu。
仍怜故乡水,万里送行舟。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:三五七言 / 秋风词     下一篇:月下独酌四首·其一
所属专题: 唐诗三百首 初中古诗 长江 送别 思乡 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin133854