zǎo fā bái dì chéng / bái dì xià jiāng líng

早发白帝城 / 白帝下江陵

作者:李白

拼音版、注音及读音

cháo cí bái dì cǎi yún jiān,qiān lǐ jiāng líng yī rì hái。
朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。
liǎng àn yuán shēng tí bú zhù,qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān。
两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
所属专题: 唐诗三百首 写山 长江 地名 喜悦 早教古诗100首 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin133858