mài tàn wēng

卖炭翁

作者:白居易

拼音版、注音及读音

mài tàn wēng,fá xīn shāo tàn nán shān zhōng。

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。
mǎn miàn chén huī yān huǒ sè,liǎng bìn cāng cāng shí zhǐ hēi。
满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。
mài tàn dé qián hé suǒ yíng?shēn shàng yī shang kǒu zhōng shí。
卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。
kě lián shēn shàng yī zhèng dān,xīn yōu tàn jiàn yuàn tiān hán。
可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。
yè lái chéng wài yī chǐ xuě,xiǎo jià tàn chē niǎn bīng zhé。
夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。
niú kùn rén jī rì yǐ gāo,shì nán mén wài ní zhōng xiē。
牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。
piān piān liǎng qí lái shì shuí?huáng yī shǐ zhě bái shān ér。
翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。
shǒu bà wén shū kǒu chēng chì,huí chē chì niú qiān xiàng běi。
手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。
yī chē tàn,qiān yú jīn,gōng shǐ qū jiāng xī bù dé。
一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。
bàn pǐ hóng xiāo yī zhàng líng,xì xiàng niú tóu chōng tàn zhí。
半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。


仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:忆江南·江南好     下一篇:观刈麦
所属专题: 冬天 乐府 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135311