pí pá xíng / pí pá yǐn

琵琶行 / 琵琶引

作者:白居易

拼音版、注音及读音

yuán hé shí nián,yǔ zuǒ qiān jiǔ jiāng jùn sī mǎ。míng nián qiū,sòng kè pén pǔ kǒu,wén zhōu zhōng yè dàn pí pá zhě,tīng qí yīn,zhēng zhēng rán yǒu jīng dū shēng。wèn qí rén,běn cháng ān chàng nǚ,cháng xué pí pá yú mùcáo èr shàn cái,nián zhǎng sè shuāi,wěi shēn wéi gǔ rén fù。suì mìng jiǔ,shǐ kuài dàn shù qū。qū bà mǐn rán,zì xù shào xiǎo shí huān lè shì,jīn piào lún qiáo cuì,zhuǎn xǐ yú jiāng hú jiān。yǔ chū guān èr nián,tián rán zì ān,gǎn sī rén yán,shì xī shǐ jué yǒu qiān zhé yì。yīn wèi cháng jù,gē yǐ zèng zhī,fán liù bǎi yī shí liù yán,mìng yuē pí pá xíng。

元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇。遂命酒,使快弹数曲。曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。

xún yáng jiāng tóu yè sòng kè,fēng yè dí huā qiū sè sè。

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。
zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán,jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián。
主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。
zuì bù chéng huān cǎn jiāng bié,bié shí máng máng jiāng jìn yuè。
醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。
hū wén shuǐ shàng pí pá shēng,zhǔ rén wàng guī kè bù fā。
忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。
xún shēng àn wèn dàn zhě shuí?pí pá shēng tíng yù yǔ chí。
寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟。
yí chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn,tiān jiǔ huí dēng chóng kāi yàn。
移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。
qiān hū wàn huàn shǐ chū lái,yóu bào pí pá bàn zhē miàn。
千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。
zhuǎn zhóu bō xián sān liǎng shēng,wèi chéng qǔ diào xiān yǒu qíng。
转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。
xián xián yǎn yì shēng shēng sī,shì sù píng shēng bù dé zhì。bù dé zhì yī zuò: bù dé yì
弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。(不得志 一作:不得意)
dī méi xìn shǒu xù xù dàn,shuō jìn xīn zhōng wú xiàn shì。
低眉信手续续弹,说尽心中无限事。
qīng lǒng màn niǎn mǒ fù tiāo,chū wèi ní cháng hòu liù yāo liù yāo yī zuò: lǜ yāo。
轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》(六幺 一作:绿腰)。
dà xián cáo cáo rú jí yǔ,xiǎo xián qiē qiē rú sī yǔ。
大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。
cáo cáo qiē qiē cuò zá dàn,dà zhū xiǎo zhū luò yù pán。
嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。
jiān guān yīng yǔ huā dǐ huá,yōu yè quán liú bīng xià nán。
间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。
bīng quán lěng sè xián níng jué,níng jué bù tōng shēng zàn xiē。zàn xiē yī zuò: jiàn xiē
冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。(暂歇 一作:渐歇)
bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng,cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng。
别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。
yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng,tiě qí tū chū dāo qiāng míng。
银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。
qū zhōng shōu bō dāng xīn huà,sì xián yī shēng rú liè bó。
曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。
dōng chuán xī fǎng qiāo wú yán,wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái。
东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。
chén yín fàng bō chā xián zhōng,zhěng dùn yī shang qǐ liǎn róng。
沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容。
zì yán běn shì jīng chéng nǚ,jiā zài há ma líng xià zhù。
自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。
shí sān xué dé pí pá chéng,míng shǔ jiào fāng dì yī bù。
十三学得琵琶成,名属教坊第一部。
qū bà céng jiào shàn cái fú,zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù。
曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。
wǔ líng nián shào zhēng chán tóu,yī qǔ hóng xiāo bù zhī shù。
五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。
diàn tóu yín bì jī jié suì,xuè sè luó qún fān jiǔ wū。yín bì yī zuò: yún bì
钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。(银篦 一作:云篦)
jīn nián huān xiào fù míng nián,qiū yuè chūn fēng děng xián dù。
今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。
dì zǒu cóng jūn ā yí sǐ,mù qù zhāo lái yán sè gù。
弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。
mén qián lěng luò ān mǎ xī,lǎo dà jià zuò shāng rén fù。
门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。
shāng rén zhòng lì qīng bié lí,qián yuè fú liáng mǎi chá qù。
商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。
qù lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán,rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán。
去来江口守空船,绕船月明江水寒。
yè shēn hū mèng shào nián shì,mèng tí zhuāng lèi hóng lán gān。
夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。
wǒ wén pí pá yǐ tàn xī,yòu wén cǐ yǔ zhòng jī jī。
我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。
tóng shì tiān yá lún luò rén,xiāng féng hé bì céng xiāng shí!
同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!
wǒ cóng qù nián cí dì jīng,zhé jū wò bìng xún yáng chéng。
我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。
xún yáng dì pì wú yīn yuè,zhōng suì bù wén sī zhú shēng。
浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。
zhù jìn pén jiāng dì dī shī,huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng。
住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。
qí jiān dàn mù wén hé wù?dù juān tí xuè yuán āi míng。
其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。
chūn jiāng huā zhāo qiū yuè yè,wǎng wǎng qǔ jiǔ hái dú qīng。
春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。
qǐ wú shān gē yǔ cūn dí?ǒu yǎ zhāo zhā nán wéi tīng。
岂无山歌与村笛?呕哑嘲哳难为听。
jīn yè wén jūn pí pá yǔ,rú tīng xiān lè ěr zàn míng。
今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。
mò cí gèng zuò dàn yī qǔ,wèi jūn fān zuò pí pá xíng。
莫辞更坐弹一曲,为君翻作《琵琶行》。
gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì,què zuò cù xián xián zhuǎn jí。
感我此言良久立,却坐促弦弦转急。
qī qī bù shì xiàng qián shēng,mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn qì。
凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。
zuò zhōng qì xià shuí zuì duō?jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī。
座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。


仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:拟古东飞伯劳歌     下一篇:怨诗三首
所属专题: 唐诗三百首 高中古诗 乐府 写人 愤懑 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135314