hán shí yě wàng yín

寒食野望吟

作者:白居易

拼音版、注音及读音

wū tí què zào hūn qiáo mù,qīng míng hán shí shuí jiā kū。
乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭。
fēng chuī kuàng yě zhǐ qián fēi,gǔ mù lěi lěi chūn cǎo lǜ。
风吹旷野纸钱飞,古墓垒垒春草绿。
táng lí huā yìng bái yáng shù,jìn shì sǐ shēng bié lí chù。
棠梨花映白杨树,尽是死生别离处。
míng míng zhòng quán kū bù wén,xiāo xiāo mù yǔ rén guī qù。
冥冥重泉哭不闻,萧萧暮雨人归去。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:望月有感     下一篇:夜雪
所属专题: 寒食节 思乡 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135322