wèn liú shí jiǔ

问刘十九

作者:白居易

拼音版、注音及读音

lǜ yǐ xīn pēi jiǔ,hóng ní xiǎo huǒ lú。
绿蚁新醅酒,红泥小火炉。
wǎn lái tiān yù xuě,néng yǐn yī bēi wú?
晚来天欲雪,能饮一杯无?

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:夜雪     下一篇:花非花
所属专题: 唐诗三百首 饮酒 生活 友情 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135324