huā fēi huā

花非花

作者:白居易

拼音版、注音及读音

huā fēi huā,wù fēi wù。
花非花,雾非雾。
yè bàn lái,tiān míng qù。
夜半来,天明去。
lái rú chūn mèng jǐ duō shí?
来如春梦几多时?
qù shì zhāo yún wú mì chù。
去似朝云无觅处。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:问刘十九     下一篇:八月十五日夜湓亭望月
所属专题: 宋词三百首 人生 感悟 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135325