chū chú zhǔ kè láng zhōng zhī zhì gào, yǔ wáng shí yī lǐ qī yuán jiǔ

初除主客郎中知制诰,与王十一、李七、元九

作者:白居易

拼音版、注音及读音

xián xiāo jìng huà xǐ hái bēi,jù sàn qióng tōng bù zì zhī。
闲宵静话喜还悲,聚散穷通不自知。
yǐ fēn yún ní xíng yì lù,hū jīng jī hè sù tóng zhī。
已分云泥行异路,忽惊鸡鹤宿同枝。
zǐ yuán cáo shǔ róng huá dì,bái fà láng guān lǎo chǒu shí。
紫垣曹署荣华地,白发郎官老丑时。
mò guài bù rú jūn qì wèi,cǐ zhōng lái xiào shí nián chí。
莫怪不如君气味,此中来校十年迟。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:斋月静居     下一篇:南秦雪
所属专题: 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin136154