hé nán wáng yǐn chū dào, yǐ shī dài shū xiān wèn zhī

河南王尹初到,以诗代书先问之

作者:白居易

拼音版、注音及读音

bié lái wáng gé lǎo,sān suì shì xū yú。bìn shàng bān duō shǎo,bēi qián xìng yǒu wú。
别来王阁老,三岁似须臾。鬓上斑多少,杯前兴有无。
guān cóng fēn jǐn màn,qíng mò wèn róng kū。xǔ rù zhū mén fǒu,lán yú yī bìng fū。
官从分紧慢,情莫问荣枯。许入朱门否,篮舆一病夫。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
所属专题: 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin139417