shì zhōng jìn gōng yù dào dōng luò, xiān méng shū wèn, qī sù lóng mén, sī

侍中晋公欲到东洛,先蒙书问,期宿龙门,思

作者:白居易

拼音版、注音及读音

xī méng xīng huà chí tóu sòng,jīn xǔ lóng mén tán shàng qī。jù sàn dàn cán zhǎng jiàn niàn,
昔蒙兴化池头送,今许龙门潭上期。聚散但惭长见念,
róng kū ān gǎn dào xiāng sī。gōng chéng míng suì lái suī jiǔ,yún wò shān yóu qù wèi chí。
荣枯安敢道相思。功成名遂来虽久,云卧山游去未迟。
wén shuō fēng qíng jīn lì zài,zhī rú chū pò cài zhōu shí。
闻说风情筋力在,只如初破蔡州时。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
所属专题: 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin139418