jué jù èr shǒu

绝句二首

作者:杜甫

拼音版、注音及读音

chí rì jiāng shān lì,chūn fēng huā cǎo xiāng。

迟日江山丽,春风花草香。
ní róng fēi yàn zi,shā nuǎn shuì yuān yāng。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

jiāng bì niǎo yú bái,shān qīng huā yù rán。

江碧鸟逾白,山青花欲燃。
jīn chūn kàn yòu guò,hé rì shì guī nián。
今春看又过,何日是归年。


仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:江畔独步寻花·其五     下一篇:八阵图
所属专题: 写景 春天 山水 思乡 组诗 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin139441