jué jù èr shǒu qí èr

绝句二首·其二

作者:杜甫

拼音版、注音及读音

jiāng bì niǎo yú bái,shān qīng huā yù rán。
江碧鸟逾白,山青花欲燃。
jīn chūn kàn yòu guò,hé rì shì guī nián?
今春看又过,何日是归年?

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:赠花卿     下一篇:江畔独步寻花七绝句
所属专题: 写景 思乡 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin139444