zhì dé èr zài fǔ zì jīng jīn guāng mén chū wèn dào guī fèng xiáng qián yuán chū yǒu bēi wǎng shì

至德二载甫自京金光门出问道归凤翔乾元初…有悲往事

作者:杜甫

拼音版、注音及读音

cǐ dào xī guī shùn,xī jiāo hú zhèng fán。
此道昔归顺,西郊胡正繁。
zhì jīn cán pò dǎn,yīng yǒu wèi zhāo hún。
至今残破胆,应有未招魂。
jìn dé guī jīng yì,yí guān qǐ zhì zūn。
近得归京邑,移官岂至尊。
wú cái rì shuāi lǎo,zhù mǎ wàng qiān mén。
无才日衰老,驻马望千门。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
所属专题: 唐诗三百首 岁月 怀念 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin139604