jì hán jiàn yì zhù

寄韩谏议注

作者:杜甫

拼音版、注音及读音

jīn wǒ bù lè sī yuè yáng,shēn yù fèn fēi bìng zài chuáng。
今我不乐思岳阳,身欲奋飞病在床。
měi rén juān juān gé qiū shuǐ,zhuó zú dòng tíng wàng bā huāng。
美人娟娟隔秋水,濯足洞庭望八荒。
hóng fēi míng míng rì yuè bái,qīng fēng yè chì tiān yù shuāng。
鸿飞冥冥日月白,青枫叶赤天雨霜。
yù jīng qún dì jí běi dǒu,huò qí qí lín yì fèng huáng。
玉京群帝集北斗,或骑麒麟翳凤凰。
fú róng jīng qí yān wù luò,yǐng dòng dào jǐng yáo xiāo xiāng。
芙蓉旌旗烟雾落,影动倒景摇潇湘。
xīng gōng zhī jūn zuì qióng jiāng,yǔ rén xī shǎo bù zài páng。
星宫之君醉琼浆,羽人稀少不在旁。
shì wén zuó zhě chì sōng zǐ,kǒng shì hàn dài hán zhāng liáng。
似闻昨者赤松子,恐是汉代韩张良。
xī suí liú shì dìng cháng ān,wéi wò wèi gǎi shén cǎn shāng。
昔随刘氏定长安,帷幄未改神惨伤。
guó jiā chéng bài wú qǐ gǎn,sè nán xīng fǔ cān fēng xiāng。
国家成败吾岂敢,色难腥腐餐枫香。
zhōu nán liú zhì gǔ suǒ xī,nán jí lǎo rén yīng shòu chāng。
周南留滞古所惜,南极老人应寿昌。
měi rén hú wéi gé qiū shuǐ,yān dé zhì zhī gòng yù táng。
美人胡为隔秋水,焉得置之贡玉堂。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
所属专题: 唐诗三百首 游仙 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin139605