sòng yáng shì nǚ

送杨氏女

作者:韦应物

拼音版、注音及读音

yǒng rì fāng qī qī,chū xíng fù yōu yōu。
永日方戚戚,出行复悠悠。
nǚ zǐ jīn yǒu xíng,dà jiāng sù qīng zhōu。
女子今有行,大江溯轻舟。
ěr bèi kǔ wú shì,fǔ niàn yì cí róu。
尔辈苦无恃,抚念益慈柔。
yòu wèi zhǎng suǒ yù,liǎng bié qì bù xiū。
幼为长所育,两别泣不休。
duì cǐ jié zhōng cháng,yì wǎng nán fù liú。
对此结中肠,义往难复留。
zì xiǎo quē nèi xùn,shì gū yí wǒ yōu。
自小阙内训,事姑贻我忧。
lài zī tuō lìng mén,rèn xù shù wú yóu。
赖兹托令门,任恤庶无尤。
pín jiǎn chéng suǒ shàng,zī cóng qǐ dài zhōu。
贫俭诚所尚,资从岂待周。
xiào gōng zūn fù dào,róng zhǐ shùn qí yóu。
孝恭遵妇道,容止顺其猷。
bié lí zài jīn chén,jiàn ěr dāng hé qiū。
别离在今晨,见尔当何秋。
jū xián shǐ zì qiǎn,lín gǎn hū nán shōu。
居闲始自遣,临感忽难收。
guī lái shì yòu nǚ,líng lèi yuán yīng liú。
归来视幼女,零泪缘缨流。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:郡斋雨中与诸文士燕集     下一篇:寒食
所属专题: 唐诗三百首 送别 感伤 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin165206