biàn hé huái gǔ èr shǒu

汴河怀古二首

作者:皮日休

拼音版、注音及读音

wàn sōu lóng gě lǜ sī jiān,zài dào yáng zhōu jǐn bù hái。

万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。
yìng shì tiān jiào kāi biàn shuǐ,yī qiān yú lǐ dì wú shān。

应是天教开汴水,一千余里地无山。

jǐn dào suí wáng wèi cǐ hé,zhì jīn qiān lǐ lài tōng bō。

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。
ruò wú shuǐ diàn lóng zhōu shì,gòng yǔ lùn gōng bù jiào duō。
若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。


仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:读书     下一篇:咏蟹 / 咏螃蟹呈浙西从事
所属专题: 咏史怀古 组诗 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin186806