chǔ shēng qí zhēn miàn yíng

杵声齐·砧面莹

作者:贺铸

拼音版、注音及读音

zhēn miàn yíng,chǔ shēng qí。dǎo jiù zhēng yī lèi mò tí。jì dào yù guān yīng wàn lǐ,shù rén yóu zài yù guān xī。
砧面莹,杵声齐。捣就征衣泪墨题。寄到玉关应万里,戍人犹在玉关西。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
所属专题: 宋词三百首 闺怨 怀远 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin194068